سه گام تا کمال 3 steps to perfection

شــرکت برندینگ یوفکت به پشـتیبانی آکادمی برند سازی و بازاریابی مارکتینگ آیدیا، فعالیت تحـقیقاتی خود در زمینه‌ی رشــد کسـب‌وکارها را در سـال 2012 آغـاز نمود و ایـن تحقیقـات در کنـار پروژه‌هـای اجرایـی کوچـک و بـزرگ، در نهایـت در سـال 2016 به پایـان رسـید...

Read more
hero lastest journal version
Consultants

300

hours education

1000

Pages articles

5000

leaders

98

projects

120

متد ام آی mi method

شـرکت برندینـگ یوفـکت بـه پشـتیبانی آکادمـی برنـد سازی و بازاریابـی مارکتینـگ آیدیـا، فعالیـت تحقیقاتـی خـود در زمینـه‌ی رشـد کسـب‌وکارها را در سـال 2012 آغـاز نمـود و ایـن تحقیقـات در کنـار پروژه‌هـای اجرایـی کوچـک و بـزرگ، در نهایـت در سـال 2016 به پایـان رسید. ماحصـل این تحقیقـات گسـترده در ایـران و خارج از کشور، به متدی منحصر‌به‌فرد منجر شد.

خدمات ام آی
Mi SERVICES

link link link link link link link

به زودی ...
New Service

پروژه های توسعه یافته با متد ام آی در مجموعه uffect business development by mi method in uffect

شرکت برندینگ یوفکت به پشتیبانی آکادمی برند سازی و بازاریابی مارکتینگ آیدیا، فعالیت تحقیقاتی خود در زمینه‌ی رشد کسب‌وکارها را در سال 2012 آغاز نمود و این تحقیقات در کنار پروژه‌های اجرایی کوچک و بزرگ، در نهایت در سال 2016 به پایان رسید. ماحصل این تحقیقات گسترده در ایران و خارج از کشور، به متدی منحصر‌به‌فرد منجر شد. از ابتدای سال 2016 تا اوایل سال 2017 تیم اجرایی یوفکت و آکادمی مارکتینگ آیدیا با ایجاد کسب‌وکارهای آزمایشی در زمینه‌های مختلف، ایرادات و نقاط تاریک این متد را شناسایی کرده و رفع نمودند. امروزه این متد به عنوان اولین متد برندینگ بدون وابستگی به تبلیغات، بر اساس شاخص‌های کلیدی مشخص، در زمینه‌ی برند سازی و رشد کسب‌وکار در فضای بین‌الملل در حال معرفی بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد..

Download
art

مقالات ام آی
articles

Mi

هیچ مقاله ای یافت نشد!